To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

ZŁOTA  TARCZA

  Regulamin przyznawania odznaki „Złota Tarcza Absolwenta” w PSP w Ujeździe

„Złota Tarcza Absolwenta” – odznaka ustanowiona w roku szkolnym 2013/2014 na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Zespołu, Samorządu Uczniowskiego.

Kryteria przyznawania odznaki zostały dostosowane i wypracowane do aktualnego systemu edukacyjnego, czyli szkoły podstawowej ośmioklasowej  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2019 r.

„Złotą Tarczę Absolwenta”
może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, który spełnia wszystkie warunki wymienione w poniższych ośmiu punktach:

1. Uzyskuje w klasie ósmej na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 5,0.

2. Uzyskał w klasie IV-VII promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Posiada ocenę wzorową z zachowania.

4. Otrzymuje minimum 90% punktów z egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną podsumowującą naukę  w szkole podstawowej.

5. Jest wybitnie aktywny w szkole i poza nią przez wszystkie lata nauki.

6. Bierze udział w konkursach, turniejach, zawodach i innych współzawodnictwach na szczeblu co najmniej powiatowym.

7. Szczególnymi osiągnięciami rozsławia imię szkoły.

8. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe ma prawo decydować o przyznaniu odznaki w przypadku szczególnych osiągnięć na rzecz środowiska, a nie wymienionych powyżej.


Do w/w nagrody mogą zgłaszać uczniów wychowawcy, członkowie Rady Pedagogicznej i opiekunowie organizacji społecznych, składając wniosek do Rady Pedagogicznej z wyszczególnieniem spełnionych kryteriów i dokładnym opisem wypełnienia warunków zawartych w punkcie 5 i 7.

„Złotą Tarczę Absolwenta” przyznaje uczniom Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej mocą uchwały po dokładnym zapoznaniu się i przeanalizowaniu treści wniosku.

Odznaka zostaje wręczona uczniowi podczas uroczystości w ostatnim dniu nauki szkolnej.

Wnioski o przyznanie odznaczenia gromadzone są w dokumentacji szkoły.