To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

ZŁOTA  TARCZA

  Regulamin przyznawania odznaki „Złota Tarcza Absolwenta” w PSP w Ujeździe

„Złota Tarcza Absolwenta”-odznaka ustanowiona w roku szkolnym 2013/2014 na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Zespołu, Samorządu Uczniowskiego. Kryteria przyznawania odznaki wypracowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23.06.2014 r.


„Złotą Tarczę Najlepszego Absolwenta” może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, który spełnia wszystkie warunki wymienione w poniższych siedmiu punktach:
 
1. Uzyskuje w klasie szóstej na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 5,0.
2. Uzyskał w klasie IV i V promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Posiada wzorową ocenę z zachowania .
4. Otrzymuje minimum 35 punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną podsumowującego naukę w szkole podstawowej.
5. Jest wybitnie aktywny w szkole i poza nią przez wszystkie lata nauki.
6. Bierze udział w konkursach, turniejach, zawodach i innych współzawodnictwach na szczeblu co najmniej powiatowym.
7. Szczególnymi osiągnięciami rozsławia dobre imię szkoły.
8. Dyrektor  ma prawo decydować o przyznaniu odznaki w przypadku szczególnych osiągnięć na rzecz środowiska a nie wymienionych powyżej.
 
„Złotą Tarczę Najlepszego Absolwenta” może otrzymać uczeń gimnazjum, który spełnia wszystkie warunki wymienione w poniższych siedmiu punktach:
 
1. Uzyskuje w klasie trzeciej na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 4,75.
2. Uzyskał w klasie I i II promocję do klasy programowo wyższej  z wyróżnieniem.
3. Posiada wzorową ocenę z zachowania w klasie trzeciej.
4. Jest wybitnie aktywny w szkole i poza nią przez wszystkie lata nauki.
5. Bierze udział w konkursach, turniejach, zawodach i innych współzawodnictwach na szczeblu co najmniej powiatowym.
6. Szczególnymi osiągnięciami rozsławia dobre imię szkoły .
7. Dyrektor  ma prawo decydować o przyznaniu odznaki w przypadku szczególnych osiągnięć na rzecz środowiska a nie wymienionych powyżej.


Do w/w nagrody mogą zgłaszać uczniów wychowawcy, członkowie Rady Pedagogicznej i opiekunowie organizacji społecznych, składając wniosek do Rady Pedagogicznej z wyszczególnieniem spełnionych kryteriów i dokładnym opisem wypełnienia warunków zawartych w punkcie 4 i 6.
„Złotą Tarczę Najlepszego Absolwenta” przyznaje uczniom Rada Pedagogiczna mocą uchwały po dokładnym zapoznaniu się i przeanalizowaniu treści wniosku.
Odznaka zostaje wręczona uczniowi podczas uroczystości w ostatnim dniu nauki szkolnej. Wnioski o przyznanie odznaczenia gromadzone są w dokumentacji szkoły.