Kapituła Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujeździe co roku postanawia uhonorować tytułem "Przyjaciel Szkoły" osoby, firmy, instytucje, organizacje, których zaangażowanie w istotny sposób wpłynęło na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

REGULAMIN

przyznawania honorowego tytułu
PRZYJACIEL SZKOŁY 


1. Przyjacielem Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujeździe może zostać osoba fizyczna, firma, instytucja lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku, w szczególności za:

* znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz wspierania działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 
* wieloletnie bezinteresowne działania o charakterze stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy
* wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

2. Z propozycją przyznania tytułu mogą wystąpić: 

* Dyrektor Szkoły 
* Rada Pedagogiczna 
* Rada Rodziców 
* Samorząd Uczniowski

3. Tytuł "Przyjaciela Szkoły" przyznawany jest przez KAPITUŁĘ, w skład której wchodzą: 

* Dyrektor Szkoły 
* Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 
* Przewodniczący Rady Rodziców 
* Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

4. Osoba, instytucja, firma lub organizacja, której przyznano tytuł otrzymuje: 

* pamiątkowy dyplom  * certyfikat

5. Nadanie honorowego tytułu PRZYJACIELA SZKOŁY odbywa się w obecności społeczności szkolnej na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nominowani poinformowani zostają odpowiednio wcześniej, by umożliwić im osobiste uczestnictwo.

6. Aktu wręczenia dokonuje Dyrektor Szkoły.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem  31.05.2010 roku