Droga Uczennico, Drogi Uczniu!
Jeśli masz problem w szkole, w domu, z grupą rówieśniczą…
Jeśli odczuwasz stres, zmęczenie i brak energii…
Jeśli odczuwasz smutek, złość, lęk, inne negatywne emocje…
Jeśli nie potrafisz poradzić sobie z codziennością…
Jeśli w Twojej głowie pojawiają się myśli zagrażające Twojemu zdrowiu lub życiu...
Jeśli znasz kogoś, kto ma tego typu problemy…
…nie zostawaj z tym sama, nie zostawaj z tym sam.
Pedagog jest w szkole po to, aby pomóc Ci zmierzyć się z problemami.

 

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU
DO INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES WYCHOWAWCZY

I PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 11, poz. 114).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr11 poz.109 z późn. zm.).

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Opinia o uczniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe jest przygotowywana przez nauczycieli uczących dane dziecko, wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego.
2. Opinię przygotowuje się na prośbę:
a) rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
b) poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,
c) Sądu Rejonowego –wydziału kuratorów sądowych,
d) innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, GOPS-u, Urzędu Gminy.
3. Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku/prośby o jej sporządzenie, w przypadku rodziców prośba ustna do wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
4. Opinię sporządza się według wzoru z poradni.
5. Opinia zostaje przygotowana z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły. Opinia zarejestrowana jest w księdze pism wychodzących ze szkoły.
6. W opinii należy umieścić tylko te informacje, które przekazują pisemnie nauczyciele uczący danego ucznia.

OTO TYGODNIOWY  PLAN  PRACY  PEDAGOGA  SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

 

                    PONIEDZIAŁEK

                                      7.45 -9.45

WTOREK

8.00 - 13.45 

ŚRODA

11.45 - 14.45

CZWARTEK

7.45 - 11.45

PIĄTEK

8.45 - 13.45

             

www.agnieszkamisiak.pl:
 
1. Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem i poczuciem zagrożenia

https://www.youtube.com/watch?v=fk0tl6VT3yo&feature=share 

2. Moje dziecko nie chce się uczyć . Jak motywować. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTDkzbSR-dw&feature=share 

3. Jak wspierać dziecko przed klasówką/egzaminem 

https://www.youtube.com/watch?v=tBIyAOGpTMo&feature=share