Zgodnie z § 5ust. 1,2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor PSP w Ujeździe informuje, że

ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 7 dni:

31 października 2019 r.
2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.