Plan zakończenia roku szkolnego 2020/21
w dniu 25 czerwca 2021 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja zakończenia roku szkolnego dla klas I-VII odbędzie się w poszczególnych gabinetach z wychowawcami o godz. 8.00, dla klas VIII o godz. 9.45 w hali sportowej w budynku A, uwzględniając wszelkie zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego, m.in.:

  1. Na zakończenie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na zakończenia roku szkolnego, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun ucz. kl. I – VIII nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Zakaz ten nie dotyczy jednego rodzica – przedstawiciela z każdej klasy ósmej.
  4. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, uczniowie wchodzą na szkoły pojedynczo na znak pracownika obsługi z zachowaniem bezpiecznej odległości;
  5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).
  6. Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają autobusem szkolnym na godzinę 8.00 (godziny odjazdu z poszczególnych przystanków jak zwykle), pozostali przychodzą do szkoły najwcześniej o godz. 7.50, a uczniowie klas VIII z Ujazdu o godz. 9.30
  7. Odwóz uczniów klas I-VII odbędzie się o godz. 9.00, a uczniów klas VIII o godz. 10.45:

ZAK

 Grafika: Tabela

Przy wejściu uczniów do szkoły:

  • zdezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji,
  • wejście do gabinetu lub hali sportowej gimnastycznej i zajęcie wyznaczonego miejsca z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu.

       8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

       9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą gimnastyczną przed rozpoczęciem zakończenia roku szkolnego oraz po jego zakończeniu.

      10. Po zakończeniu roku szkolnego należy opuścić szkołę pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami po zakończeniu dzielić się między sobą z  wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie. W trakcie zakończenia roku szkolnego w szkole obowiązuje Procedura bezpieczeństwa i postępowania w trakcie kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół oraz ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19. Jeżeli uczeń, pracownik szkoły lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu i wdraża procedury awaryjne.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły, Grażyna Łupak