Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z decyzją władz rządowych od dnia 31 maja 2021 r.  zostają wznowione zajęcia stacjonarne w szkole dla klas 4 – 8.

Wykaz gabinetów oraz wejść i wyjść do szkoły

obowiązujący od 31 maja 2021 r.

wewy

Uczniowie dojeżdżający udają się bezpośrednio po przyjeździe pod swoje klasy lub do gabinetów, w których odbywają się zajęcia świetlicowe.

Uczniowie z Ujazdu przychodzą do szkoły najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja wznowienia zajęć dla uczniów kl. 4 – 8 uwzględnia zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego:

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości; dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym, wchodzą i wychodzą wyznaczonymi wejściami i wyjściami, udają się do wyznaczonych sal, po wejściu do sali zajmują miejsce i zdejmują maseczkę. Zasada ta również obowiązuje podczas przebywania we wspólnej przestrzeni ( przerwy, apele itp.).
 5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 6. Rodzice pisemnie informują szkołę, że syn/córka choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, lub łzawienie – nauczyciele muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”.
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły o zgodnie z planem.
 8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (po wejściu do klasy można zdjąć maseczki/przyłbice).
 9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salami lekcyjnymi przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
  • Po zakończeniu zajęć należy opuścić szkołę wyznaczonym wyjściem, pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu i nie gromadzić się przed nią.
  • Jeżeli uczeń, pracownik szkoły lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
  • Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu i wdraża procedury awaryjne.
  • Proszę o zapoznanie się z procedurami szczegółowymi obowiązującymi w PSP w Ujeździe oraz wytycznymi MEiN, MZ i GIS

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2021/05/wytyczne_mein_mz_i_gis-20-maja.pdf 

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły Grażyna Łupak