Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z decyzją władz rządowych od dnia 4 maja 2021 r.  zostają wznowione zajęcia, które będą odbywać się w następującej formie:

Klasy 1 – 3

 • wszystkie zajęcia, w tym zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odbywają się w formie stacjonarnej,
 • uczniowie przychodzą na zajęcia lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym,
 • uczniowie, którzy dotąd korzystali ze stołówki, będą mieli nadal możliwość korzystania z obiadów,
 • jeżeli uczeń rezygnuje z obiadów, to rodzic zgłasza telefonicznie ten fakt intendentce do piątku, tj. 30.04.2021 r

Klasy 4 – 8

 • zajęcia odbywają się w formie zdalnej,
 • uczniowie przebywają w domu,
 • realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem platformy Microsoft Teams,
 • zajęcia indywidualne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedyczne, z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne,  mogą odbywać się  stacjonarnie, zgodnie z planem zajęć w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub za pośrednictwem Microsoft Teams,
 • uczniowie, którzy dotąd korzystali ze stołówki, na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych nie będą mieli możliwości korzystania z obiadów.

Bez zmian działa sekretariat, świetlica szkolna, stołówka, biblioteka a także pedagog, psycholog i logopeda.

Rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas przez e – dziennik, UONET+ lub telefonicznie w godzinach pracy nauczycieli.

Czas trwania zajęć  i przerw międzylekcyjnych bez zmian:

11

Grafika: Czas trwania zajęć.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja wznowienia zajęć dla uczniów kl. I-III uwzględnia zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego:

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości; dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym, wchodzą i wychodzą wyznaczonymi wejściami i wyjściami, udają się do wyznaczonych sal, po wejściu do sali zajmują miejsce i zdejmują maseczkę. Zasada ta również obowiązuje podczas przebywania we wspólnej przestrzeni (przerwy, apele itp.).
 5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 6. Rodzice pisemnie informują szkołę, że syn/córka choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, lub łzawienie – nauczyciele muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”.
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły o zgodnie z planem:

a) uczniowie klas I wchodzą do szkoły głównym wejściem Budynku B, udając się bezpośrednio do miejsca z szafkami, a następnie na korytarz I piętra pod salę nr B02 – klasa IB, salę nr B06 – klasa IA

b) uczniowie klas II wchodzą do szkoły głównym wejściem Budynku B udając się bezpośrednio do szatni, a następnie na korytarz II piętra budynku A pod salę nr A05 – klasa IIB, salę nr A07 – klasa IIA

c) uczniowie klas III wchodzą do szkoły głównym wejściem Budynku B, udając się bezpośrednio do szatni, a następnie na korytarz II piętra pod salę nr B11 – klasa IIIB, salę nr B10 – klasa IIIA

d) uczniowie uczęszczający na świetlicę wchodzą głównym wejściem Budynku B w godz. 6.30 - 7.30, wychodzą wyjściem z Budynku B od strony dziedzińca po skończonych zajęciach świetlicowych.

Uwaga Przydzielone sale lekcyjne oraz wejścia i wyjścia do i ze szkoły obowiązują poszczególne klasy do odwołania.

22

Grafika: Wejścia i wyjścia ze szkoły.

8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (po wejściu do klasy można zdjąć maseczki/przyłbice).

9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salami lekcyjnymi przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.

10. Po zakończeniu zajęć należy opuścić szkołę wyznaczonym wyjściem, pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu i nie gromadzić się przed nią.

11. Jeżeli uczeń, pracownik szkoły lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

12. Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu i wdraża procedury awaryjne.

Proszę o zapoznanie się z procedurami szczegółowymi obowiązującymi w PSP w Ujeździe.

Treść oficjalnego komunikatu MENiS

Z poważaniem

Dyrektor szkoły, Grażyna Łupak